ווטסאפ - לינוקס, BSD, קוד פתוח ותוכנה חופשית בעברית. Whatsup - Linux, BSD, open source and free software in Hebrew

 
 
  כניסת חברים · רישום · שכחתי סיסמה  
tux the penguin
תגובה לנושא
צפיה בנושא הבא Printable version התחבר כדי לבדוק הודעות פרטיות צפיה בנושא הקודם
חתוללא בפורום כעת ת.הצטרפות: 03/11/2007 · הודעות: 948 ·
 

הודעה פורסם: 16/12/2019 - 12:19
נושא ההודעה: nginx ו־php-fpm מפסיקים לעבוד אחרי עדכון ל־php 7.4

יש לי שרת קטן עם ארץ׳ שמריץ אתרי וורדפרס על nginx ו־php-fpm.
אחרי עדכון ל־php 7.4 התחלתי לקבל את שגיאת ה־nginx הידועה File not found.
לא שיניתי שום דבר בהגדרות חוץ מלעדכן. כרגע החזרתי את php ל־7.3 והכול עובד.
חפירה בגוגל לא מצאה שום בעיה דומה וכל מיני שינויים בהגדרות לא עזרו.
מקווה שכאן אמצא כיוון.

קוד:

cat /etc/nginx/
fastcgi.conf     logs/            scgi_params      win-utf
fastcgi_params   mime.types       sro.conf.old     
koi-utf          nginx.conf       ssl/             
koi-win          nginx.conf.save  uwsgi_params     
[root@blogs-v2 ~]# cat /etc/nginx/fastcgi.conf
fastcgi_param  SCRIPT_FILENAME    $document_root$fastcgi_script_name;
fastcgi_param  QUERY_STRING       $query_string;
fastcgi_param  REQUEST_METHOD     $request_method;
fastcgi_param  CONTENT_TYPE       $content_type;
fastcgi_param  CONTENT_LENGTH     $content_length;

fastcgi_param  SCRIPT_NAME        $fastcgi_script_name;
fastcgi_param  REQUEST_URI        $request_uri;
fastcgi_param  DOCUMENT_URI       $document_uri;
fastcgi_param  DOCUMENT_ROOT      $document_root;
fastcgi_param  SERVER_PROTOCOL    $server_protocol;
fastcgi_param  REQUEST_SCHEME     $scheme;
fastcgi_param  HTTPS              $https if_not_empty;

fastcgi_param  GATEWAY_INTERFACE  CGI/1.1;
fastcgi_param  SERVER_SOFTWARE    nginx/$nginx_version;

fastcgi_param  REMOTE_ADDR        $remote_addr;
fastcgi_param  REMOTE_PORT        $remote_port;
fastcgi_param  SERVER_ADDR        $server_addr;
fastcgi_param  SERVER_PORT        $server_port;
fastcgi_param  SERVER_NAME        $server_name;


קטעים רלוונטיים מ־nginx:
קוד:

worker_processes  1;

error_log  logs/error.log;

events {
    worker_connections  1024;
}

http {
    include       mime.types;
    default_type  application/octet-stream;

    sendfile        on;

    keepalive_timeout  65;

    gzip  on;
    gzip_comp_level 9;
    gzip_types text/css application/javascript text/javascript application/x-javascript image/svg+xml;
    gzip_vary on;

   server_tokens off;

   types_hash_max_size 4096;
   server_names_hash_bucket_size 128;
   client_max_body_size 100M;

   fastcgi_buffers 16 16k;
   fastcgi_buffer_size 32k;
   
    server {
      listen 80;
      server_name hatul.info www.hatul.info;

      return 301 https://$server_name$request_uri;

      root /srv/mysite;
      index index.php index.html index.htm;
      try_files $uri $uri/ /index.php?$args;

      location ~ \.php$ {
         fastcgi_pass   unix:/run/php-fpm/php-fpm.sock;
         include        fastcgi.conf;
         fastcgi_param PHP_VALUE open_basedir=$document_root:/tmp:/var/tmp:/usr/local/lib/php;
      }

      location ~ ^/readme.html {
           deny all;
       }
   }

   server {
      listen 443 ssl http2;
      server_name hatul.info www.hatul.info;

      root root /srv/mysite;
      index index.php index.html index.htm;
      try_files $uri $uri/ /index.php?$args;

      add_header X-Frame-Options SAMEORIGIN;
      add_header X-XSS-Protection "1; mode=block";
      add_header X-Content-Type-Options "nosniff";

      ssl_certificate  /etc/letsencrypt/live/hatul.info/fullchain.pem;
      ssl_certificate_key  /etc/letsencrypt/live/hatul.info/privkey.pem;

      ssl_session_timeout 5m;
      ssl_session_cache shared:SSL:50m;
      ssl_protocols TLSv1.2 TLSv1.3;
      ssl_ciphers 'ECDHE-ECDSA-AES256-GCM-SHA384:ECDHE-RSA-AES256-GCM-SHA384:ECDHE-ECDSA-CHACHA20-POLY1305:ECDHE-RSA-CHACHA20-POLY1305:ECDHE-ECDSA-AES128-GCM-SHA256:ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256:ECDHE-ECDSA-AES256-SHA384:ECDHE-RSA-AES256-SHA384:ECDHE-ECDSA-AES128-SHA256:ECDHE-RSA-AES128-SHA256';

      ssl_prefer_server_ciphers on;
      add_header Strict-Transport-Security "max-age=63072000; includeSubDomains; preload";
      ssl_dhparam ssl/dhparam.pem;

      location ~ \.php$ {
         fastcgi_pass   unix:/run/php-fpm/php-fpm.sock;
         include        fastcgi.conf;
         fastcgi_param PHP_VALUE open_basedir=$document_root:/tmp:/var/tmp:/usr/local/lib/php;
      }

      location ~ ^/readme.html {
           deny all;
       }
   }
}
 
 צפיה בפרופיל המשתמש שלח הודעה פרטית ביקור באתר המפרסם  
תגובה  עם ציטוט חזרה למעלה
חזרה לתוכן הדיון
אורח · ·
 

הודעה פורסם: 18/12/2019 - 15:30
נושא ההודעה:

אתה מבצע קישור ל fpm7.3 כאשר הוא התחלף. אתה צריך לחפש בקבצי הקונפיגורציה של הפנימיים. אלה שיושבים באובונטו תחת site-enable

כאן

קוד:

location ~ \.php$ {
      fastcgi_pass unix:/var/run/php/php7.3-fpm.sock;
      fastcgi_index index.php;
      fastcgi_param SCRIPT_FILENAME $realpath_root$fastcgi_script_name;
      include fastcgi_params;
   }

 
   
תגובה  עם ציטוט חזרה למעלה
חזרה לתוכן הדיון
חתוללא בפורום כעת ת.הצטרפות: 03/11/2007 · הודעות: 948 ·
 

הודעה פורסם: 18/12/2019 - 18:19
נושא ההודעה:

תודה על התשובה אבל אני לא מקשר לגרסה מסוימת. אני בארץ׳ ושם הקישור הוא פשוט ל־php-fpm.
קוד:
fastcgi_pass   unix:/run/php-fpm/php-fpm.sock;
 
 צפיה בפרופיל המשתמש שלח הודעה פרטית ביקור באתר המפרסם  
תגובה  עם ציטוט חזרה למעלה
חזרה לתוכן הדיון
חתוללא בפורום כעת ת.הצטרפות: 03/11/2007 · הודעות: 948 ·
 

הודעה פורסם: 19/12/2019 - 14:02
נושא ההודעה:

יצא php 7.4.1, ניסיתי לעדכן אליו ולא עזר.
אין פתרון חוץ מלהישאר עם 7.3?
 
 צפיה בפרופיל המשתמש שלח הודעה פרטית ביקור באתר המפרסם  
תגובה  עם ציטוט חזרה למעלה
חזרה לתוכן הדיון
חתוללא בפורום כעת ת.הצטרפות: 03/11/2007 · הודעות: 948 ·
 

הודעה פורסם: 19/12/2019 - 20:26
נושא ההודעה:

הבעיה נמצאה!
ב־7.4 נוסף לשירות php-fpm של systemd הפרמטר ProtectHome=true שמונע גישה לתיקיות הבית ואצלי היה צורך בגישה. שינוי של הפרמטר ל־false פתר את הבעיה.
https://bbs.archlinux.org/viewtopic.php?pid=1875352#p1875352
 
 צפיה בפרופיל המשתמש שלח הודעה פרטית ביקור באתר המפרסם  
תגובה  עם ציטוט חזרה למעלה
חזרה לתוכן הדיון
הצגת הודעות מלפני:     
מעבר אל:  
כל הזמנים הם GMT + 2 שעות
תגובה לנושא
צפיה בנושא הבא Printable version התחבר כדי לבדוק הודעות פרטיות צפיה בנושא הקודם
PNphpBB2 © 2003-2004 

תוכן הדיון

  1. חתול
  2. אורח
  3. חתול
  4. חתול
  5. חתול