ווטסאפ - לינוקס, BSD, קוד פתוח ותוכנה חופשית בעברית. Whatsup - Linux, BSD, open source and free software in Hebrew

 
 
  כניסת חברים · רישום · שכחתי סיסמה  
tux the penguin

הסכם משתמש Whatsup - לינוקס, תוכנה חופשית וקוד פתוח בעברית

1. תנאי שימוש באתר.
שלום וברוך הבא לאתר whatsup. האתר פועל באמצעות שתי כתובות האינטרנט whatsup.co.il ו - whatsup.org.il ("האתר "או "אתר whatsup "). השימוש באתר כפוף בכל עת לתנאי שימוש אלה. הנך מתבקש לקרוא אותם בקפידה שכן השימוש באתר מעיד על הסכמתך לתנאים אלה. השימוש בחלק מהמדורים או השירותים באתר עשוי להיות כפוף גם לתנאי שימוש נוספים או הסכמים מקוונים המתייחסים במיוחד לאותו מדור או שירות.

בכל מקום בו מפורטת אחריותם של מנהלי ומפעילי האתר, תהיה הכוונה גם לאחריותם של עובדיהם, מנהליהם, בעליהם והפועלים מכוחם או בשמם.

התנאים מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אולם הם מיועדים כמובן לנשים ולגברים כאחד.

2. מהו האתר.
אתר whatsup הוא פורטל מחשבים ישראלי המבקש לחשוף בפני הגולש את עולם הלינוקס והתוכנה החופשית בעברית. האתר כולל ידיעות חדשותיות ממקורות שונים ובנוסף משמש כסביבה תומכת לשיתוף מידע על ידי הגולשים תוך מתן אפשרות לפרסם ידיעות ועדכונים, להשתתף בפורומים  ולהיכלל ברשימות דיוור.

3. מידע באתר.
באתר whatsup מתפרסם מידע הכולל עדכונים, חדשות, סקירות, הפניות לאתרים אחרים וטבלאות ובהן נתונים שונים ועוד. מידע זה מוגש כשירות לציבור והוא מתעדכן או משתנה מעת לעת.

מרבית המידע והתכנים אינם מתפרסמים על ידי מנהלי האתר או מטעמם. מנהלי האתר מעודדים אותך להתייחס בזהירות ובביקורתיות למידע שמתפרסם באינטרנט, ובכלל זה למידע שמפרסמים באתר משתמשים וכל צד שלישי אחר. מנהלי האתר לא ישאו באחריות לכל מידע שפורסם באתר על ידי המשתמשים בו או על ידי כל צד שלישי אחר, או לכל תוצאה שתנבע מהסתמכות על המידע, או מהשימוש בו.

המידע שתמסור לפרסום באתר יהיה חשוף לכל המשתמשים. נהג בתבונה ובזהירות במסירת פרטים אישיים (כדוגמת כתובת או מספר טלפון) וכן בתגובות ובפניות שיתקבלו אצלך בעקבות השימוש באתר, או בעקבות פרסום איזה מפרטיך. זכור: עליך לנהוג במסירת המידע ובפניות אליך לפחות באותה מידה של זהירות שאתה נוקט ביצירת קשר שאינה נעשית באמצעות האינטרנט.

אתה נושא באופן בלעדי באחריות לכל מידע שתציב באתר, לרבות כל טקסט, תוכנה, קבצי קול, תמונה ווידיאו, ולכל מידע שתשלח, תשדר או תעביר בכל צורה, לרבות בקבוצות הדיון באתר.

מנהלי האתר רשאים למחוק לאלתר כל מידע שמסרת לפרסום באתר או באמצעות האתר, כאמור לעיל, אם הפרת תנאי שימוש אלה או שעשית מעשה או מחדל הפוגע או עלול לפגוע בשירותים הניתנים באתר, במשתמשיו או בכל צד שלישי אחר. בנוסף, מנהלי האתר יהיו רשאים במקרה זה למנוע ממך פרסום מידע נוסף. הוראות סעיף זה מוסיפות על זכויות מנהלי האתר לפי כל דין.

כל מסר או מידע עשויים להימחק כעבור תקופת זמן לפי שיקול דעת מנהלי האתר. מנהלי האתר אינם מתחייבים, איפוא, שמידע שמצאת ו/או פרסמת באתר במועד מסוים יוסיף להתפרסם באתר גם בהמשך, ושומרים על זכות להוסיף ולפרסם מידע, אף אם הוסר מהאתר בעבר.

4. מידע הנמסר על ידי המשתמשים.
כאשר אתה מוסר מידע המיועד לפרסום באתר, אתה מאשר בעצם מסירתו לפרסום, כי אתה בעל כל הזכויות בו וכי הנך רשאי למוסרו לפרסום באתר, או כי קיבלת את רשות בעלי הזכויות במידע לפרסמו באתר.
ללא קבלת רשותם של בעלי הזכויות במידע לפרסמו באתר, תוכל למסור מידע לפרסום, במגבלות כדלקמן:

  • אין להעתיק ידיעות עיתונאיות ואחרות, אך השימוש בעובדות או בנתונים כשהם לבדם - מותר;
  • אין לתרגם ידיעות עיתונאיות ואחרות. ניתן לתרגם משפטים ספורים המיוחסים לדוברים המתבטאים באותן ידיעות;
  • ניתן לשלב קטעים קצרים מתוך ידיעה, לשם עריכת כתבת ביקורת על תוכנה, יישום או נושא אחר המופיעים בידיעה. אורך כל קטע לא יעלה על משפטים בודדים;
  • בכל מקרה של הסתמכות על מידע שמקורו בידיעות עיתונאיות ואחרות, או תרגום קטעי דברים שמותר לתרגם על פי תנאים אלה, או שילוב מותר של קטעי ידיעות - חובה לציין את המקור ולהפנות אליו באמצעות קישורית.
במסירת המידע לפרסום אתה מקנה לאתר רישיון חינם, כלל עולמי, לא בלעדי ובלתי מוגבל בזמן, להעתיק, לשכפל, להפיץ, לשווק, למסור לציבור ולהשתמש במידע כאמור במסגרת תפעול האתר. להסרת הספק, רישיון זה שהנך מעניק לאתר, איננו פוגע בזכויותיך במידע שנמסר לפרסום על ידך ואיננו מונע בעדך מלפרסמו, או להתיר את פרסומו גם בדרכים ובמקומות נוספים.

מנהלי האתר רשאים לערוך את הידיעות הנמסרות על ידך לפרסום באתר.

5. מידע מסחרי, פרסומות, מודעות והצעות.
אתר whatsup עשוי לכלול מידע מסחרי, הנמסר לפרסום מטעמם של מפרסמים שונים או משתמשים, המבקשים להציע למכירה נכסים או שירותים. מידע כאמור יכול שיהיה בטקסט, בתמונות, בקול ובוידאו - כולם או חלקם.

אין לפרסם מידע מסחרי מכל סוג באתר ובכל אחד משירותיו, אלא אם נתקבלה לכך הסמכתם המפורשת בכתב ומראש של מנהלי האתר.

מנהלי האתר אינם כותבים או עורכים את תוכן המידע המסחרי, הפרסומות וכל מודעה או הצעה שיפורסמו באתר ואינם בודקים או מוודאים את אמיתותם. מנהלי האתר לא ישאו בכל אחריות לתוכן הפרסומים הללו והאחריות היחידה תחול על המפרסמים לבדם. פרסום מידע מסחרי, פרסומות או מודעות באתר אינו מהווה המלצה או עידוד של מנהלי האתר להשתמש או לרכוש את השירותים, הנכסים או המוצרים המוצעים בהם למכירה.

כל עיסקה שתיעשה בעקבות מודעה או מידע המתפרסמים באתר יסוכמו ישירות בינך לבין המפרסם הנוגע בדבר. אתר whatsup איננו צד לכל עיסקה כזו, ומנהליו לא ישאו באחריות לשירותים ולטובין שיוצעו בפרסומות ובמודעות המתפרסמות באתר  או ירכשו באמצעותו.

6. קישורים.
האתר מציע קישורים אל אתרים המאפשרים לך לטעון תוכנות אל המחשב האישי שלך. מנהלי אתר whatsup אינם מפתחים את התוכנות או בוחנים אותן, ואין בקישור אליהן כדי להעיד על אמינותן ועל התאמתן לצרכיך או לדגם המחשב שברשותך. טעינת התוכנות אל המחשב האישי שלך תעשה באחריותך המלאה והבלעדית והשימוש בהן כפוף לתנאי הרישיונות הנכללים בהן. מנהלי האתר לא יהיו אחראים לכל נזק, ישיר או עקיף, שיגרם לך כתוצאה מהורדת, או התקנת התוכנות האמורות או כתוצאה מהשימוש בהן.

אתר whatsup מספק קישורים לאתרים אחרים. הקישור לאתרים אלה אינו מעיד על קיומו של קשר מסחרי או קשר אחר  בינם לבין  אתר whatsup. יתכן שתמצא שהמידע באתרים אלה אינו הולם את צרכיך, או שאתה מתנגד לתוכנם, או סבור כי הם מקוממים, פוגעים, מרגיזים, בלתי נאותים, בלתי חוקיים או בלתי מוסריים. מנהלי אתרwhatsup  אינם מפקחים או שולטים על תוכנם של האתרים שאליהם מוליכים הקישורים ואינם אחראים להם בכל צורה שהיא. כמו כן, אין באפשרות מנהלי האתר לקבוע עד כמה המידע באתרים אלה מהימן (אם בכלל), שלם, מדויק או עדכני.

  • מנהלי האתר אינם מתחייבים כי כל הקישורים שימצאו באתר יהיו תקינים ויובילו אותך לאתר אינטרנט פעיל.

  • מנהלי האתר רשאים לסלק מאתר whatsup קישורים שנכללו בו בעבר, או להימנע מהוספת קישורים חדשים - הכל, לפי שיקול דעתם המוחלט.

  • מנהלי האתר לא יהיו אחראים לכל נזק ישיר או עקיף, כספי או אחר, שייגרם לך כתוצאה משימוש או הסתמכות על המידע המתפרסם באתרים שאליהם תגיע באמצעות איזה מהשירותים באתר  whatsup.

7. חברי האתר.
חלק משירותי האתר עשויים להיות כפופים לרישומך כחבר באתר והכניסה אליהם תהא מותנית בקבלת שם משתמש וסיסמה.

במהלך הרישום לחברות באתר, תתבקש למסור פרטים אישיים אודותיך ולבחור שם משתמש וסיסמה. השימוש בפרטים אלה ייעשה אך ורק בהתאם למדיניות הפרטיות של האתר, המפורסמת בכתובת http://whatsup.org.il/modules.php?op=modload&name=legal&file=privacy.

הקפד לשמור על שם המשתמש והסיסמה שבחרת בסוד על מנת שלא ייעשה בהם שימוש לרעה.

מנהלי האתר יהיו חופשיים בכל עת, לפי שיקול דעתם הבלעדי, לקבוע אילו שירותים יינתנו לחברים בלבד.

8. קבוצות דיון (פורומים).
מסירת הודעה או מידע לפרסום בקבוצות הדיון מתירה ל - אתר whatsup להשתמש במידע זה ולהציגו, באופן שכל אדם יוכל לקרוא אותו, להשתמש בו ולהעתיקו.

מסירת המידע על ידך בקבוצת דיון נעשית באחריותך הבלעדית ומנהלי האתר לא ישאו בכל אחריות כלפיך וכלפי כל צד שלישי אחר, הנובעת ממסירת המידע כאמור.

אין לפרסם בקבוצות הדיון מידע או פרטים שהינם בלתי חוקיים, בעלי אופי מיני בוטה, טורדניים, מעליבים, עוינים, מזיקים, מאיימים, גסים, גזעניים, פוגעים ברגשות הציבור, מעודדים ביצוע עבירה פלילית, עלולים להוות בסיס לתביעה או אחריות אזרחית, מוציאים לשון הרע, פוגעים בפרטיות או מהווים הפרה אחרת של החוק הישראלי.

אין לפרסם בקבוצות הדיון מידע פרסומי או מידע מסחרי.

אין לפרסם בקבוצות הדיון כל מידע שזכויות הקניין הרוחני בו, לרבות זכויות יוצרים, סימני מסחר, סודות מסחר ופטנטים אינן שייכות לך ולא קיבלת מראש את הסכמת בעל הזכויות לפרסומו.

מנהלי האתר רשאים לסרב לפרסם כל הודעה שלדעתם מפרה את הוראות תנאים אלה, או למחוק כל הודעה כזאת, אף אם כבר פורסמה.

מנהלי האתר רשאים למנוע הוספת הודעות בקבוצת דיון מסוימת או ביחס לנושאים מסוימים הנדונים בקבוצת דיון, וכן הם רשאים להגביל את הגישה לקבוצות דיון מסוימות למשתמשים או לקבוצות משתמשים, והכל בהתאם לשיקול דעתם.

כל המידע, הפרטים או הקבצים שימסרו על ידך יימחקו מעת לעת ולפי שיקול דעת מנהלי האתר, או בזמן שמספר ההודעות בקבוצת הדיון יחייב זאת.

9. פרטיות.
מנהלי האתר מכבדים את פרטיות המשתמשים באתר  whatsup ומחויבים לשמור על פרטיהם האישיים בהתאם לדרישות החוק. מדיניות הפרטיות העדכנית של האתר נמצאת בכל עת בכתובת http://whatsup.org.il/modules.php?op=modload&name=legal&file=privacy והיא מהווה חלק בלתי נפרד מתנאי שימוש אלה. הואיל ומדיניות הפרטיות יכולה להשתנות מדי פעם, מומלץ שתחזור ותקרא מעת לעת את פרטי המדיניות.

10. קנין רוחני.
אתר whatsup נבנה בעזרת תוכנת POST NUKE, שהיא תוכנת קוד פתוח הניתנת לשימוש חופשי, בכפוף לרישיון השימוש (GNU - GPL). ניתן לעיין ברישיון בכל עת בכתובת http://www.gnu.org/licenses/gpl.html ובתרגום לא רשמי לעברית בכתובת http://www.law.co.il/computer-law/gpl-hebrew.html..

במדור ההורדות באתר מרוכזים קישורים לתוכנות קוד פתוח. ניתן להוריד אותן ולהשתמש בהן באופן חופשי, בכפוף לרישיון השימוש הרלבנטי לכל יישום.

על אף זאת שימוש במידע ותכנים אחרים באתר כפוף להסכמת הבעלים בהם, כפי שיפורט להלן.

זכויות היוצרים והקניין הרוחני בעיצוב הגרפי של האתר ובשמו המסחרי (לרבות בלוגו) הן רכושם של מנהלי האתר. אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי, למסור לצד שלישי או לעשות כל שימוש מסחרי או לא מסחרי אחר בכל חלק מן הנ"ל בלא קבלת הסכמתם בכתב ומראש של מנהלי האתר.
זכויות היוצרים והקניין הרוחני במידע המפורסם על ידי מנהלי האתר הן רכושם של מנהלי האתר או שנעשה בהם שימוש על פי רישיון כדין. מותר לך להעתיק את המידע לשם הצגתו באתר אינטרנט אחר, ובלבד שבמצורף למידע תוצב קישורית של האתר ויצוין כי "המידע לקוח מאתר whatsup". למרות האמור, מנהלי האתר רשאים לאסור בדרך כלל או עליך בלבד להפיץ, להציג בפומבי, למסור לצד שלישי או לעשות כל שימוש מסחרי או לא מסחרי אחר בכל חלק מן המידע הנ"ל בלא קבלת הסכמתם בכתב ומראש. הוראה זו תקפה גם ביחס לידיעות שנתקבלו ממשתמשי האתר ונערכו על ידי מנהלי האתר. אין בכך כמובן כדי למנוע ממך מלהשתמש ולפרסם את הידיעה המקורית, ללא צורך בקבלת רשות ממנהלי האתר.


סימני המסחר ומודעות הפרסומת של מפרסמים באתר הינם קניינם של מפרסמים אלה בלבד ואין לעשות בהם שימוש, כאמור לעיל, בלא הסכמת המפרסם בכתב ומראש.

11. אחריות.
האתר ניתן לשימוש כמות שהוא (AS IS). לא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי האתר בגין השירותים באתר, יכולותיו, מגבלותיו או התאמתו לצרכיך ודרישותיך.

מנהלי האתר אינם מתחייבים שהשירותים הניתנים באתר לא יופרעו, יינתנו כסדרם או בלא הפסקות, יתקיימו בבטחה וללא טעויות, ויהיו חסינים מפני גישה בלתי מורשית למחשבי אתר whatsup ומפני נזקים, קלקולים, תקלות לרבות תקלות בחומרה, בתוכנה או בקווי התקשורת לאתר אצל אתר whatsup או מי מספקיה.

בהתחשב בשפע סוגי המחשבים המעיינים באתר, מגוון מערכות התוכנה והחומרה המותקנות בהם, הדפדפנים השונים וקווי התקשורת היכולים לשמש לשם עיון באתר, ובמורכבות מערכות התוכנה באתר עצמו, מנהלי האתר אינם מתחייבים כי השימוש באתר לא יגרום לתקלה, לשיבוש, לקלקול או לנזק כלשהו במחשבי המשתמש.

אם למרות אמצעי האבטחה שנוקטים מנהלי האתר יעלה בידי צד שלישי לחדור למידע באתר- לרבות מידע שנאגר אודותיך,  או להשתמש בו לרעה, לא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי אתר whatsup.

12. שינויים באתר והפסקת השירות.
נהלי האתר יוכלו לשנות מעת לעת את מבנה האתר, מראהו, היקפם וזמינותם של השירותים המוצעים בו וכל היבט אחר הכרוך באתר ותפעולו, והכל, בלא צורך להודיע לך על כך מראש. שינויים כאלה יבוצעו, בין השאר, בהתחשב באופי הדינמי של האינטרנט ובשינויים הטכנולוגיים והאחרים המתרחשים בה. מטבעם, שינויים מסוג זה עלולים להיות כרוכים בתקלות או לעורר בתחילה אי נוחות וכיו"ב. לא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי מנהלי האתר בגין ביצוע שינויים כאמור או תקלות שיתרחשו אגב ביצועם.

מנהלי האתר רשאים בכל עת להחליט להפסיק את שירותי האתר, כולם או חלקם, או לשנות את מהותם. במידת האפשר תינתן הודעה על כוונה לעשות כן וההודעה תפורסם באתר.

13. שינוי תנאי השימוש
מנהלי האתר יהיו רשאים, בכל עת, לשנות את הוראות תנאי שימוש אלה ללא מתן כל הודעה מוקדמת על כך באתר. שינוי כאמור יכנס לתוקפו בתוך שבעה ימים מיום פרסומו הראשון. לפיכך, מומלץ בפניך לעיין בהוראות תנאי השימוש בכל כניסה מחודשת לאתר על מנת לעמוד על השינויים שחלו בהוראותיו.

14. דין ושיפוט.
הדין החל על השימוש באתר ותנאים אלה, הוא הדין הישראלי בלבד. סמכות השיפוט הייחודית נתונה לבתי המשפט המוסמכים במחוזות תל-אביב והמרכז, במדינת ישראל, ולהם בלבד.

15. מנהלי ומפעילי האתר.
האתר מנוהל ומופעל על-ידי טל עמיר, יהודה דרורי מאיר קריחלי. לכל שאלה או הבהרה ניתן לפנות למפעילי האתר דרך "צור קשר" מהתפריט הראשי באתר.

16. מידע נוסף.
הסכם משתמש זה נוסח על ידי משרד עורכי דין רביה