ווטסאפ - לינוקס, BSD, קוד פתוח ותוכנה חופשית בעברית. Whatsup - Linux, BSD, open source and free software in Hebrew

 
 
  כניסת חברים · רישום · שכחתי סיסמה  
tux the penguin

הצהרת פרטיות Whatsup - לינוקס, תוכנה חופשית וקוד פתוח בעברית

מדיניות פרטיות.
אתר whatsup מתייחס בכבוד לפרטיות המשתמשים באתר שהם מנהלים ומפעילים בכתובות www.whatsup.co.il ו - www.whatsup.org.il (להלן ייקראו שני האתרים "אתר whatsup" או "האתר"). תנאים אלה ילמדו אותך מהי מדיניות הפרטיות הנוהגת באתר. הם סוקרים, בין השאר, את האופן שבו משתמשים מנהלי האתר במידע, הנמסר לה על-ידי המשתמשים או נאסף על-ידה בעת השימוש באתר.

1. רישום לשירותים.
חלק מהשירותים באתר טעונים הרשמה. במסגרת ההרשמה תתבקש למסור פרטים אישיים כגון שם, כינוי, כתובת הדואר האלקטרוני שלך וכד`. השדות שחובה למלא יסומנו במפורש. מנהלי האתר ישמרו את הנתונים שתזין במאגר המידע שבבעלותם. אינך חייב על פי החוק למסור נתונים אלה אולם ללא מסירת הפרטים שבשדות החובה לא תוכל להשתמש בשירותים אלה שבאתר מבלי למסרם. יתכן שבאחדים מהשירותים תתבקש להוסיף ולמסור נתונים נוספים, המתחייבים מאופי השירות. השימוש במידע

2. השימוש במידע.
חלק מהשירותים באתר טעונים הרשמה. במסגרת ההרשמה תתבקש למסור פרטים אישיים כגון שם, כינוי, כתובת הדואר האלקטרוני שלך וכד~. השדות שחובה למלא יסומנו במפורש. מנהלי האתר ישמרו את הנתונים שתזין במאגר המידע שבבעלותם. אינך חייב על פי החוק למסור נתונים אלה אולם ללא מסירת הפרטים שבשדות החובה לא תוכל להשתמש בשירותים אלה שבאתר מבלי למסרם. יתכן שבאחדים מהשירותים תתבקש להוסיף ולמסור נתונים נוספים, המתחייבים מאופי השירות. השימוש במידע

בעת השימוש באתר יכול שיצטבר מידע על נוהגיך, מוצרים ושירותים שהשתמשת בהם, רכשת או ביקשת למכור, מידע או פרסומות שקראת באתר, העמודים שבהם צפית, ההצעות והשירותים שעניינו אותך, מקום המחשב שבאמצעותו ניגשת לאתר ועוד. מנהלי האתר ישמרו את המידע במאגר שברשותם. השימוש בנתונים אלה, כמו גם בנתונים שתמסור בעת תהליך ההרשמה לחברות באתר, ייעשה רק על פי מדיניות פרטיות זו או על פי הוראות כל דין - וזאת למטרות המפורטות להלן:


 • כדי לשפר ולהעשיר את השירותים והתכנים המוצעים באתר, ובכלל זה ליצור שירותים ותכנים חדשים המתאימים לדרישות המשתמשים באתר וציפיותיהם, ולשנות או לבטל שירותים ותכנים קיימים. המידע שישמש את מנהלי האתר לצורך כך יהיה בעיקרו מידע סטטיסטי, שאינו מזהה אותך אישית;
 • לשם יצירת אזורים אישיים באתר, שתוכל להתאים להעדפותיך;
 • לצורך פרסום מידע ותכנים מטעמך;
 • כדי לאפשר לך להשתמש בשירותים שונים באתר, כפי שיהיו מעת לעת;
 • לצורך רכישת מוצרים ושירותים באתר;
 • כדי להתאים את המודעות שיוצגו לעיניך בעת הביקור באתר לתחומי ההתעניינות שלך. המידע שישמש את מנהלי האתר לצורך כך לא יזהה אותך אישית בשם או בכתובת;
 • מנהלי האתר רשאים לשלוח אליך מדי פעם בדואר אלקטרוני מידע בדבר שירותיהם וכן מידע שיווקי ופרסומי - בין אם מידע שהם עצמם יפרסמו ובין אם מידע שתקבל לצורך משלוח מידי מפרסמים אחרים. מידע כזה ישוגר אליך אם נתת הסכמה מפורשת לכך, ובכל עת תוכל לבטל את הסכמתך ולחדול מקבלתו. עם זאת, מנהלי האתר לא ימסרו את פרטיך האישיים למפרסמים;
 • ליצירת הקשר אתך (במקרה הצורך) או לצורך ניתוח ומסירת מידע סטטיסטי לצדדים שלישיים, לרבות מפרסמים. מידע זה לא יזהה אותך אישית;
 • לכל מטרה אחרת, המפורטת במדיניות פרטיות זו או בתנאי השימוש של איזה מהשירותים הרלבנטיים באתר.
 • לשם תפעולו התקין ופיתוחו של האתר. המידע המשמש לצורך זה לא יועבר לצדדים שלישיים, אלא ככל שהדבר הותר במסגרת מדיניות פרטיות זו, כפי שתעודכן מדי פעם.

3. מסירת מידע לצד שלישי.
מנהלי האתר לא יעבירו לצדדים שלישיים את פרטיך האישיים והמידע שנאסף על פעילותך באתר (ככל שפרטים ומידע זה מזהים אותך אישית), אלא במקרים המפורטים להלן:

 • בעת שתרכוש מוצרים ושירותים משותפי-מסחר ותוכן של מנהלי האתר, או בעת שתיקח חלק בפעילות תוכן אחרת המשותפת למנהלי האתר ולצד שלישי כאמור, יועבר לשותפים אלה המידע הדרוש להם לשם השלמת תהליך הרכישה, ניהול פעילות התוכן הרלבנטית ושמירת קשר איתך;
 • במקרה שתפר את תנאי השימוש באתר, או אם תבצע באמצעות האתר, או בקשר איתו, פעולות בניגוד לדין או ניסיון לבצע פעולות כאלה, וכן בכל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בינך לבין מנהלי האתר. במקרה זה רשאים מנהלי האתר להעביר את המידע אודותיך לרשויות אכיפת החוק, לערכאות משפטיות ולכל גורם רלבנטי נוסף, לפי שיקול דעתם;
 • אם יתקבל בידי מנהלי האתר צו שיפוטי המורה להם למסור את פרטיך או המידע אודותיך לצד שלישי;
 • בכל מקרה שמנהלי האתר יסברו, כי מסירת המידע נחוצה כדי למנוע נזק חמור לגופך או לרכושך או לגופו או לרכושו שלצדשלישי;
 • אם מנהלי האתר יארגנו את פעילות האתר במסגרת תאגיד אחר וכן במקרה שיתמזגו עם גוף אחר או ימזגו את פעילות האתר עם פעילותו של צד שלישי - הם יהיו זכאים להעביר לתאגיד החדש העתק מן המידע שנאגר אודותיך באתר או כל מידע סטטיסטי שבידיהם, ובלבד שתאגיד זה יקבל על עצמו כלפיך את הוראות מדיניות פרטיות זו.
 • הוראות סעיף זה אינן מקנות זכויות לצד שלישי כלשהו לדרוש ממנהלי האתר לקבל מידע והן לא תחשבנה לחוזה לטובת צד שלישי.

4. Cookies.
האתר משתמש ב"עוגיות" (Cookies) לצורך תפעולם השוטף והתקין, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, לאימות פרטים, כדי להתאים את האתר להעדפותיך האישיות ולצרכי אבטחת מידע. "עוגיות" (Cookies) הן קבצי טקסט, שהדפדפן שלך יוצר לפי פקודה ממחשבי האתר. חלק מהעוגיות יפקעו כאשר תסגור את הדפדפן ואחרות נשמרות על גבי הכונן הקשיח במחשב שלך. ה- Cookies מכילים מידע מגוון כדוגמת הדפים שבהם ביקרת, משך הזמן ששהית באתר, מהיכן הגעת אל האתר, מדורים ומידע שאתה מבקש לראות בעת הכניסה לאתר ועוד. הם משמשים גם כדי לייתר את הצורך בהזנת פרטיך בכל פעם שאתה מבקר מחדש במדורים באתר המחייבים רישום. המידע ב- Cookies מוצפן, ומנהלי האתר נוקטים צעדי זהירות כדי להבטיח שרק מחשבי האתר יוכלו לקרוא ולהבין את המידע האגור בהם.


אם אינך רוצה לקבל Cookies, תוכל להימנע מכך על ידי שינוי ההגדרות בדפדפן שלך. לשם כך נא היוועץ בקובץ העזרה של הדפדפן. זכור, עם זאת, שנטרול העוגיות עלול לגרום לכך שלא תוכל להשתמש בחלק מהשירותים והתכונות באתר. בנוסף לכך, אתה יכול למחוק את ה- Cookies במחשבך בכל רגע. הואיל והעוגיות מונעות ממך לעתים את הצורך להזין שמות משתמש וסיסמאות, אל תמחק אותן אלא אם כן אתה משוכנע שרשמת תחילה את כל הפרטים הדרושים לשימוש באתר במקום בטוח.

5. אבטחת מידע.
מנהלי האתר מיישמים באתר מערכות ונהלים לאבטחת מידע. בעוד שמערכות ונהלים אלה מצמצמים את הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית למחשבי האתר, אין בהם בטחון מוחלט. לכן, מנהלי האתר לא מתחייבים שהשירותים באתר יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בהם.

6. זכות לעיין במידע.
על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981, כל אדם זכאי לעיין בעצמו, או על ידי בא-כוחו שהרשהו בכתב או על ידי אפוטרופוסו, במידע שעליו המוחזק במאגר מידע. אדם שעיין במידע שעליו ומצא כי אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, רשאי לפנות לבעל מאגר המידע בבקשה לתקן את המידע או למוחקו. אם בעל המאגר סירב למלא בקשה זו, עליו להודיע על כך למבקש באופן ובדרך שנקבעו בתקנות. על סירובו של בעל מאגר מידע לאפשר עיון ועל הודעת סירוב לתקן או למחוק מידע, רשאי מבקש המידע לערער לפני בית משפט השלום באופן ובדרך שנקבעו בתקנות.


בנוסף, אם המידע שבמאגרי מנהלי האתר משמש לצורך פניה אישית אליך, בהתבסס על השתייכותך לקבוצת אוכלוסין, שנקבעה על פי איפיון אחד או יותר של בני אדם ששמותיהם כלולים במאגר ("פניה בהצעה מסחרית"), כי אז אתה זכאי על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981 לדרוש בכתב שהמידע המתייחס אליך יימחק ממאגר המידע. מנהלי האתר ימחקו במקרה זה מידע הדרוש להם רק כדי לפנות אליך בהצעות מסחריות כאמור לעיל. מידע הדרוש למנהלי האתר לשם ניהול האתר יוסיף להישמר על-פי דין, אך לא ישמש עוד לצורך פניות אליך. אם בתוך 30 יום לא תקבל הודעה כי המידע שנתבקשו מנהלי האתר למחוק אכן נמחק על-פי סעיף זה, תהיה זכאי לפנות לבית משפט השלום באופן הקבוע בתקנות שמכוח החוק, כדי שיורה למנהלי האתר לפעול כאמור.

7. שינויים במדיניות הפרטיות.
מנהלי האתר רשאים לשנות מעת לעת את הוראות מדיניות הפרטיות. אם יבוצעו במדיניות זו שינויים מהותיים, בהוראות שעניינן השימוש במידע אישי שמסרת, תפורסם על-כך הודעה בעמוד הבית של האתר.

8. מידע נוסף.
הצהרת פרטיות זו נוסחה על ידי משרד עורכי דין רביה ושות`


לפניה למנהלי האתר לחץ כאן.